Lexique - Shiho giri

Shiho giri

Action de couper dans les quatre directions (shiho = 4)