Lexique - Kiai

Kiai

Cri, souffle ou bien impulsion